11. národný kurz Montessori pedagogiky 11M

Časová dotácia: dĺžka kurzu: 46 dní = 23 modulov + hospitácie + určené práce

Cieľ kurzu: poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemcovia získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách.

Kurz končí záverečnými skúškami, ktoré majú formu opakovania celého učiva formou skupinových prezentácií (praktická časť) aj individuálnych výstupov (teoretická časť). Po úspešnom zvládnutí skúšok dostane účastník, ktorý odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií, osvedčenie a diplom.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 1440/2014 - KV.

Učitelia pre predprimárne vzdelávanie zamestnaní v súkromných MŠ môžu za absolvovanie tohto vzdelávania získať 8 kreditov.

 

  Skupina A Skupina B
Koncepcia Montessori pedagogiky 1  11. - 12. 11. 2017   18. - 19. 11. 2017
Koncepcia Montessori pedagogiky 2   9. - 10. 12. 2017  16. - 17. 12. 2017
Koncepcia Montessori pedagogiky 3  13. - 14. 1. 2018  20. - 21 . 1. 2018
Cvičenia praktického života 1  10. - 11. 2. 2018  17. - 18. 2. 2018
Cvičenia praktického života 2 10. - 11. 3. 2018    17. - 18. 3. 2018
Zmyslová výchova 1  14. - 15. 4. 2018  21. - 22. 4. 2018
Zmyslová výchova 2  5. - 6. 5. 2018  12. - 13. 2018
Zmyslová výchova 3  2. - 3. 6. 2018  9. - 10. 6. 2018
Zmyslová výchova 4  23. - 24. 6. 2018  30. 6.-1. 7. 2018
Matematika 1  8. - 9. 9. 2018  15. - 16. 9. 2018
Matematika 2 27. - 28. 10. 2018   20. -21. 10. 2018
Matematika 3  10. - 11. 11. 2018  17. - 18. 11. 2018
Matematika 4  1. - 2. 12. 2018  8. - 9. 12. 2018
Matematika 5  19. - 20. 1. 2019  26. -27. 1. 2019
Jazyková výchova 1  16. - 17. 2. 2019  23. - 24. 2. 2019
Jazyková výchova 2  16. - 17.  3. 2019  23. - 24. 3. 2019
Jazyková výchova 3  27. - 28.  4. 2019     4. -  5. 5. 2019
Príroda a kultúra 1  25. - 26.  5. 2019    1. -  2. 6. 2019
Príroda a kultúra 2  22. - 23.  6. 2019  29. - 30. 6. 2019
Príroda a kultúra 3  28. - 29.  9. 2019    5. - 6. 10. 2019
Záverečné opakovanie/skúšky 1  26. - 27. 10. 2019  26. - 27 10. 2019
Záverečné opakovanie /skúšky 2  30.11. - 1. 12. 2019  30. 11. - 1. 12. 2019
 Záverečné opakovanie/skúšky 3  18. - 19. 1. 2020 18. - 19. 1. 2020 
     

 

Lektor

Soňa Bobeková
je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave.

V roku 1993 zriadila súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006.
V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori s účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku.

Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 - 6.

Je absolventkou Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009).

V rokoch 2010 - 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami niekoľkých Montessori vzdelávaní (Montessori kurzu AMI pre vek 3 - 6 a 6 - 12, 12 - 18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií.

V rokoch 2015 - 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3 - 6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori tréningového centra v Maria Montessori Institute v Londýne. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 25 rokov. Študovala hudobnú vedu vo Fínsku, kde získala aj Montessori vzdelanie. Pedagogické vzdelanie si doplnila na Univerzite v Londýne. V posledných rokoch viedla Montessori kurzy v juhovýchodnej Ázii. V súčasnosti vedie kurzy 3 - 6 v Montessori Institute Prague a letné Montessori kurzy v Londýne.

 

Čas

sobota: 9.00 – 18.00 obedná prestávka 13.00 – 14.00
nedeľa: 9.00 – 17.00

Podmienky platenia školného

Ak sa účastník kurzu rozhodne zo závažných príčin zrušiť svoju účasť na kurze ešte pred začiatkom celého kurzu, poplatok za školné, ktorý zaplatil, mu bude okrem sumy predstavujúcej výšku zálohy (250,- Eur) vrátený. Zaplatená záloha vo výške 250 Eur predstavuje storno poplatok a teda sa nevracia.

Ak sa účastník rozhodne zrušiť svoju účasť počas kurzu, školné, ktoré už zaplatil, sa nevracia. Účastníci, ktorí platia pred jednotlivými modulmi (najmenšie splátky) majú storno poplatok vo výške zálohy (250 Eur).

Účastníci, ktorí sa rozhodnú kurz prerušiť, môžu pokračovať v niektorom z nasledujúcich kurzov. Zaplatené školné bude prevedené na ďalší kurz, v ktorom môžu pokračovať. V prípade, ak sa v ďalšom kurze zvýši cena alebo počet modulov, účastníci, ktorí zaplatili celé školné (jednorázovo alebo v splátkach), nemusia nič doplácať.

Účastníci, ktorí platia v menších splátkach ako je výška jednorázového školného a neabsolvujú 1 alebo viac modulov po svojom nástupe na kurz, sú povinní ďalej platiť dohodnuté splátky a zameškané moduly si môžu nahradiť v nasledujúcom kurze. Ak tak neurobia a budú chcieť pokračovať v ďalšom kurze, budú musieť platiť aktuálne školné daného kurzu, v ktorom si neabsolvované moduly svojho pôvodného kurzu nahrádzajú. Vzdelávanie je možno ukončiť najneskôr do 2 rokov od termínu skúšok kurzu, do ktorého účastník nastúpil. 

Jednotlivé splátky sa teda platia bez ohľadu na účasť na konkrétnom module. Účastník si môže moduly, ktoré z nejakých dôvodov nemohol absolvovať, nahradiť v niektorom ďalšom z kurzov Montessori pedagogiky organizovaných SAM.

Členstvo v SAM

Účastník národného kurzu Montessori pedagogiky sa automaticky stáva členom Slovenskej asociácie Montessori bez nutnosti platiť ročný členský poplatok. Nespoplatnené členstvo trvá po dobu kurzu, do ktorého sa účastník prihlásil. Nepredlžuje sa o dobu, o ktorú účastník svoju účasť na kurze prerušil. 

Miesto kurzu:

Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Ukončenie:
záverečné skúšky, osvedčenie (s akreditáciou MŠSR) alebo diplom Slovenskej asociácie Montessori, podľa úrovne prác, ktorú si účastník zvolí.

Prosíme priniesť so sebou: 

prezuvky, potreby na písanie poznámok, fotoaparát

 

------------------------------------

november 2017 - december 2019

Cena:

1 platba:1610 Eur

2 platby: 2 x 870 Eur

4 platby: 4 x 460 Eur

21 platieb: 250 ,- (záloha) + 20 x 85 Eur

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms