12. národný kurz Montessori pedagogiky 12M

Časová dotácia: dĺžka kurzu: 47 dní = 23 modulov + hospitácie + určené práce

Cieľ kurzu: poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemcovia získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách.

Kurz končí záverečnými skúškami, ktoré majú formu opakovania celého učiva formou skupinových prezentácií (praktická časť) aj individuálnych výstupov (teoretická časť). Po úspešnom zvládnutí skúšok dostane účastník, ktorý odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií, osvedčenie a diplom.

 

 

         A skupina       B skupina
  Koncepcia Montessori pedagogiky 1        9. - 10. 11. 2019     
   Koncepcia Montessori pedagogiky 2        7. -  8. 12. 2019  
   Koncepcia Montessori pedagogiky 3      11. - 12.  1. 2020  
   Cvičenia praktického života 1        1. -  2.  2. 2020 8. - 9. 2. 2020 
   Cvičenia praktického života 2      29. 2. - 1. 3. 2020  7. - 8. 3. 2020
   Zmyslová výchova 1       28. - 29. 3. 2020  4.- 5. 4. 2020
   Zmyslová výchova 2        25. - 26. 4. 2020  2. - 3. 5. 2020
   Zmyslová výchova 3        23. - 24. 5. 2020  30. - 31. 5. 2020
   Zmyslová výchova 4         20. - 21. 6. 2020  27. -28. 6. 2020
   Opakovanie / skúšky 1        28. - 30. 8. 2020  28.- 30. 8. 2020
   Aritmetika 1       12. - 13. 9. 2020  26. - 27. 9. 2020
   Aritmetika 2      10. - 11. 10. 2020  17. -18. 10. 2020
   Aritmetika 3        7. - 8.  11.  2020  14. - 15. 11. 2020
   Aritmetika 4      28. - 29.  11. 2020  12. -13. 12. 2020
   Aritmetika 5     9. - 10. 1. 2021  16. - 17. 1. 2021
   Hudobná výchova     6. - 7. 2. 2021  13. - 14. 2. 2021
  Opakovanie /skúšky 2     6. - 7. 3. 2021  13. -14. 3. 2021
   Jazyková výchova 1       27. - 28. 3. 2021  10. - 11. 4. 2021
   Jazyková výchova 2        1. - 2.  5. 2021  24. - 25. 4. 2021
   Jazyková výchova 3         22. - 23. 5. 2021  29.- 30. 5. 2021
   Príroda a kultúra 1        19. - 20. 6. 2021 26.- 27. 6. 2021 
   Príroda a kultúra 2         4. - 5. 9.  2021 11. - 12. 9. 2021 
   Opakovanie /skúšky 3        25. - 26. 9. 2021  2. - 3. 10. 2021
       

Lektor

Soňa Bobeková
je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave.

V roku 1993 zriadila súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006.
V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori s účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku.

Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 - 6.

Je absolventkou Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009).

V rokoch 2010 - 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami niekoľkých Montessori vzdelávaní (Montessori kurzu AMI pre vek 3 - 6 a 6 - 12, 12 - 18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií.

V rokoch 2015 - 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3 - 6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori tréningového centra v Maria Montessori Institute v Londýne. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 25 rokov. Študovala hudobnú vedu vo Fínsku, kde získala aj Montessori vzdelanie. Pedagogické vzdelanie si doplnila na Univerzite v Londýne. V posledných rokoch viedla Montessori kurzy v juhovýchodnej Ázii. V súčasnosti vedie kurzy 3 - 6 v Montessori Institute Prague a letné Montessori kurzy v Londýne.

 

Čas

sobota: 9.00 – 18.00 obedná prestávka 13.00 – 14.00
nedeľa: 9.00 – 17.00

Podmienky platenia školného

Ak sa účastník kurzu rozhodne zo závažných príčin zrušiť svoju účasť na kurze ešte pred začiatkom celého kurzu, poplatok za školné, ktorý zaplatil, mu bude okrem sumy predstavujúcej výšku zálohy (250,- Eur) vrátený. Zaplatená záloha vo výške 250 Eur predstavuje storno poplatok a teda sa nevracia.

Ak sa účastník rozhodne zrušiť svoju účasť počas kurzu, školné, ktoré už zaplatil, sa nevracia. Účastníci, ktorí platia pred jednotlivými modulmi (najmenšie splátky) majú storno poplatok vo výške zálohy (250 Eur).

Účastníci, ktorí sa rozhodnú kurz prerušiť, môžu pokračovať v niektorom z nasledujúcich kurzov. Zaplatené školné bude prevedené na ďalší kurz, v ktorom môžu pokračovať. V prípade, ak sa v ďalšom kurze zvýši cena alebo počet modulov, účastníci, ktorí zaplatili celé školné (jednorázovo alebo v splátkach), nemusia nič doplácať.

Účastníci, ktorí platia v menších splátkach ako je výška jednorázového školného a neabsolvujú 1 alebo viac modulov po svojom nástupe na kurz, sú povinní ďalej platiť dohodnuté splátky a zameškané moduly si môžu nahradiť v nasledujúcom kurze. Ak tak neurobia a budú chcieť pokračovať v ďalšom kurze, budú musieť platiť aktuálne školné daného kurzu, v ktorom si neabsolvované moduly svojho pôvodného kurzu nahrádzajú. Vzdelávanie je možno ukončiť najneskôr do 2 rokov od termínu skúšok kurzu, do ktorého účastník nastúpil. 

Jednotlivé splátky sa teda platia bez ohľadu na účasť na konkrétnom module. Účastník si môže moduly, ktoré z nejakých dôvodov nemohol absolvovať, nahradiť v niektorom ďalšom z kurzov Montessori pedagogiky organizovaných SAM.

Miesto kurzu:

Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Ukončenie:
záverečné skúšky, osvedčenie (s akreditáciou MŠSR) a diplom Slovenskej asociácie Montessori.

 Cena kurzu:

1 platba:1610 Eur

2 platby: 2 x 870 Eur

4 platby: 4 x 460 Eur

21 platieb: 250 ,- (záloha) + 20 x 85 Eur

KURZY A SEMINÁRE

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms