Montessori materiál

Dieťaťu pomáhame tým, že mu umožníme, aby mohlo pracovať samo a nezávisle v stimulujúcom prostredí, ktoré zodpovedá jeho vývinovým potrebám. Aby mohlo pracovať samé, potrebuje nejaké pomôcky. Súčasťou prostredia je Montessori učebný materiál, ktorý je systematicky uložený v otvorených skrinkách s policami, kedykoľvek prístupný deťom. Prostredníctvom samostatnej práce so špeciálnymi pomôckami dieťa objavuje, tvorí, učí sa na vlastných chybách. Rozvíja sa jeho koordinácia, jemná motorika, inteligencia, pamäť, vôľové vlastnosti. Vďaka úspechu dieťa získa sebadôveru a lásku k učeniu.

Pomôcky stelesňujú určitú izolovanú vlastnosť, kvalitu, pojem alebo tému, ktoré dieťa v práci s nimi poznáva a štruktúruje. Napríklad, keď dieťa pracuje s desiatimi kockami od 1 cm3 do 10cm3, kocky musia byť jednofarebné, pretože stelesňujú koncept veľkosti. Všetky ostatné kvality, ktoré s veľkosťou nesúvisia, ako napr. farba a tvar ustupujú do úzadia, nesmú primárne pútať pozornosť dieťaťa, aby sa mohlo sústrediť iba na meniacu sa veľkosť. Izolácia vlastnosti umožňuje dieťaťu sústrediť sa na jeden jav, uľahčuje jeho vnímanie a chápanie.

Prostredníctvom Montessori pomôcok sa dieťa veľmi názorne a efektívne zmocňuje aj tak abstraktných učebných tém ako sú napr. zlomky (podstatu delenia zlomku zlomkom vie potom lepšie vysvetliť ako absolventi matematickej fakulty), násobenie a delenie viaccifernými čislami, binomická veta a trinomická veta, slovné druhy alebo vetný rozbor. Materiál mu umožňuje preniknúť do podstaty javov, ktoré sú na tradičnej škole často iba postulované alebo nedostatočne vysvetlené a dieťa im nerozumie. Keď dieťa chápe podstatu javov, začína ho to zaujímať.

Väčšina Montessori didaktických materiálov je vymyslená tak, aby dieťa upozornila na prípadnú chybu. Dieťa sa takýmto spôsobom vyhne kontrole a hodnoteniu učiteľa, ktoré by boli pre jeho postoj k činnosti kontraproduktívne. Upozornenie na chybu, ktoré poskytuje materiál a nie kritický učiteľ, vedie dieťa k dobrovoľnému opakovaniu cvičenia a hľadaniu správneho riešenia bez pocitu, ktorý vyvoláva negatívne hodnotenie. Dieťa je schopné vyriešiť problém nezávisle od učiteľa - buduje si tak sebadôveru, analytické myslenie a pocit zadosťučinenia, ktorý prináša úspešne dokončená práca aj v prípade, ak na jej začiatku boli chyby.

 

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms