Normalizácia

Proces návratu z nerovnovážneho stavu psychického rozvoja do stavu psychickej rovnováhy prostredníctvom hlbokej koncentrácie na činnosť, prinášajúcu uspokojenie vnútorných potrieb, nazvala Maria Montessori procesom normalizácie. V aktívnej činnosti sa dieťa učí ovládať nielen svoje pohyby, ale aj emócie a nutkanie robiť veci, ktoré mu škodia. Práca, ktorú si vyberie podľa svojho záujmu a možností (slobodná práca), mu prináša uspokojenie, dieťa často zažíva úspech, čo má za následok vytváranie pozitívneho obrazu o sebe, rast jeho sebaistoty a sebaúcty. To všetko ho motivuje k ďalšej činnosti. Dieťa sa stáva sebou samým, prejavuje sa jeho vlastná prirodzenosť, čo sa pozitívne odrazí v jeho správaní - dochádza k vnútornej disciplíne. Psychicky vyrovnaná, integrovaná osobnosť dokáže regulovať svoje správanie.

Dr. Montessori považovala deti, ktoré sú vyrovnané, spontánne sa učiace, sebestačné, prechádzajúce nezávisle z jedného vývinového stupňa na druhý, dobrovoľne rešpektujúce pravidlá, ohľaduplné k druhým, za normalizované deti. Sú to deti, ktoré vyvinuli sebadisciplínu ako výsledok možnosti pracovať slobodne. Ich charakteristiky považovala za normu. Ostatné deti, ktoré vykazovali odchýlky z normy, deti s určitým problémom, deti, ktorých chovanie nieslo určité antisociálne prvky, považovala za deti určitým spôsobom poznačené, ktoré treba znormalizovať, nazvala ich "deviované" deti, teda deti s určitou deviáciou, úchylkou. Neznamenalo to nenormálne deti. Dnes skôr použijeme výraz "hyperaktívne", "sociálne neadaptované", "problémové" deti. M. Montessori bola presvedčená, že týmto deťom možno pomôcť slobodne vybranou neprerušovanou činnosťou. Spočiatku treba dieťaťu viac pomáhať, inšpirovať ho, dávať mu návrhy na činnosť, zapáliť ho pre nejakú prácu. S postupujúcim procesom normalizácie bude dieťa čoraz viac samostatnejšie a bude s väčším záujmom reagovať na podnety prostredia. S uspokojivou činnosťou sa po čase dostaví aj zmena v správaní.

 "Niekto, kto sa cíti dobre, nespráva sa zle."  

                                                                                Maria Montessori

 

 

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms