Pripravené prostredie

Pripravené prostredie je prostredie priaznivé k vývinovým potrebám dieťaťa, prostredie, ktoré stimuluje jeho prirodzený záujem a umožňuje mu dostatok pohybu, zaujímavú a nezávislú činnosť spojenú s objavovaním a výskumom (so žiadnou alebo minimálnou intervenciou dospelého) a potrebnú spätnú väzbu o úspešnosti. Pripravené prostredie zahŕňa určitým spôsobom zariadené priestory, špeciálne učebné pomôcky, vekovo zmiešaný kolektív detí a učiteľov s Montessori vzdelaním.

Zariadenie predstavujú otvorené skrinky s policami, ktoré premysleným usporiadaním členia veľký priestor triedy na menšie oddelenia a poskytujú deťom určité súkromie. V každom oddelení sú v policiach uložené pomôcky z nejakej oblasti. V materskej škole sú to: pomôcky s predmetmi praktického života, pomôcky na zjemnenie zmyslov, pomôcky na matematiku, jazykovú výchovu, pomôcky z oblasti prírody a kultúry, pomôcky na hudobnú a výtvarnú výchovu. V škole pribudnú ďalšie oblasti poznávania.

Učiteľ vysvetlí jednotlivým deťom alebo menším skupinkám (2 – 3 deti) prácu s pomôckami a keď sa uistí, že deti porozumeli, nechá ich pracovať samé. Deti sú vedené k tomu, aby pomôcku po ukončení činnosti odniesli na to isté miesto.

V materskej škole je väčšinou aj kuchynská linka s dresom, kútik pre vaničku na pranie prádla, malý sušiak na sušenie prádla. Výška nábytku je primeraná výške detí, všetko v triede je pripravené pre použitie dieťaťom.

V takomto prostredí sa čoskoro prejavia prirodzené vlastnosti dieťaťa ako spontánny záujem o činnosť, radosť z práce, koncentrácia a dobré vzťahy s okolím.

Optimálne zostavené učebné prostredie v spojení s vnútornými psychickými silami dieťaťa vedú k jeho normálnemu vývoju, k rozvoju jeho schopností, k celkovej kultivácii osobnosti. Prostredie poskytuje možnosti na rozvoj, ale nie je jeho príčinou. Môže však spôsobiť vážne prekážky prirodzenému vývinu.

 

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms