Vnútorná motivácia

Príčina psychického rozvoja je vo vnútorných psychických silách dieťaťa, vonkajšie podnety prebudením záujmu dieťaťa iba naštartujú rozvoj. Ak sú u detí vnútorné pohnútky k práci nahradené vonkajšími (napr. odmeny, tresty, súperenie, známky...), pracovný inštinkt sa naruší. Činnosť sa potom stáva vynútenou prácou, ktorá spôsobuje vznik silných psychických zábran.

 "Človek v práci tvorí sám seba."                                            

"Za prácu neexistuje žiadna náhrada. Nedá sa nahradiť ani citom ani blahobytom. Ak ale dôjde k poruche pracovného inštinktu, nedá sa to nahradiť ani príkladom ani trestaním. Detský pracovný pud je dôkazom toho, že práca je inštinktívna a typická vlastnosť celého ľudského pokolenia."

                                                                                                                                                                          Maria Montessori

Preto sa v Montessori škole dieťa nehodnotí ani slovne ani známkami. Učiteľ alebo materiál poskytuje dieťaťu spätnú väzbu a povzbudzuje ho k ďalšej práci. Odmenou pre dieťa je uspokojenie z činnosti samotnej. Vnútornou motiváciou je jeho vnútorná potreba rozvíjať sa, prejavujúca sa ako záujem, predmety a činnosti v pripravenom prostredí sú prostriedkami rozvoja dieťaťa, upútajú jeho pozornosť a vyvolajú aktivitu, ktorá má za následok rozvíjajúcu skúsenosť.

 

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms