Prednosti Montessori školy

Montessori škola umožňuje:Montessori škola umožňuje:

 • získavať na primeranej úrovni základné poznatky a zručnosti, ktoré sú dedičstvom našej kultúry v samostatnej, slobodne zvolenej práci so špeciálnym učebným materiálom
 • poznávať svet v jeho celistvosti a súvislostiach, s dôrazom na špeciálne postavenie človeka na Zemi, z ktorého vyplýva veľká zodpovednosť
 • naučiť sa slobodne sa rozhodovať a zároveň preberať zodpovednosť
 • vytváranie pozitívneho obrazu dieťaťa o sebe, o svojej jedinečnosti, rozvoj jeho sebaúcty (dieťa je pozitívne motivované, povzbudzované, vychádza sa z jeho silných stránok, nehodnotí sa jeho neúspech, neexistuje klasifikácia)
 • v aktívnej činnosti poznať predovšetkým svoje silné stránky, z ktorých bude vychádzať pri hľadaní svojho miesta v spoločnosti
 • harmonický rozvoj dieťaťa: kognitívna, pohybová, emocionálna a sociálna zložka učebného procesu sú v rovnováhe
  • o dieťa sa učí manipuláciou s pomôckami, môže sa slobodne pohybovať po zariadení
  • o dieťa je pozitívne emocionálne angažované v procese učenia, pretože si prácu vyberá a nikto ho nehodnotí, nepracuje pod nátlakom
 • rozvinutie potenciálu dieťaťa jeho vlastnými silami, rešpektujúc jeho potreby vplývajúce z jeho vývinovej zrelosti, a zároveň zohľadňujúc jeho záujmy, prameniace z jeho individuality
 • rozvoj vnútornej disciplíny dieťaťa, ktoré sa v slobodnom prostredí učí ovládať svoje správanie a konanie podľa pravidiel, ktoré pochopí ako prospešné

 

Obsah vzdelávania

Obsah vzdelávania je charakterizovaný vysokým stupňom integrácie učiva, čo vedie k učeniu v súvislostiach, ktoré sú pre dieťa zaujímavé, dobre pochopiteľné a zapamätateľné.

Kladie sa dôraz na historický aspekt jednotlivých vied (história písma, história matematiky, evolúcia ...). Učenie sa „od začiatku“ objasňujúce pôvod a praktický význam konkrétnych poznatkov pre ľudstvo zasadzuje činnosť detí do historického civilizačného kontextu, čo uspokojuje otázky detí smerujúce k pôvodu vecí a javov. Poznatky a ich vývoj sú predstavené ako výsledok hľadania a poznávania predchádzajúcich generácií, výsledok neúnavnej aktivity ľudského ducha, deti tak pochopia ich význam a ich vlastná činnosť v historickom kontexte im dáva zmysel.

Obsah učiva vyjadrený textom je ilustrovaný dostatočne veľkým a zrozumiteľným obrázkom, modelom alebo ho sprevádza konkrétna činnosť s pomôckami, aby malo dieťa čo najjasnejšiu predstavu o jeho zmysle.

Dôraz je kladený na podstatné myšlienky predstavované v ich vývine alebo štrutúre a rôznych súvislostiach. Nepodstatné detaily slúžia iba na ilustráciu hlavných myšlienok, nevyžaduje sa ich memorovanie. Obsah učiva podaný v súvislostiach, ktoré sú zaujímavé, majú svoju logiku, sa ľahko zapamätá.

Obsah učiva sprostredkovaný učebnými pomôckami a výkladom učiteľky je iba kľúčom, ktorý má iniciovať samostatnú tvorivú prácu detí (knižnica, experimenty, výroba vlastných pomôcok)

Uvedené charakteristiky robia učivo príťažlivým a zmysluplným.

 

Formy práce

80 % z vyučovania tvorí samostatná práca detí podľa výberu, deti si vyberajú činnosť, miesto činnosti, formu činnosti (individuálna, skupinová) a čas, ktorý jej venujú. 20% tvorí práca riadená učiteľom. Dôraz je na prácu v škole. Deti pracujú s pomôckami, vytvárajú si vlastné pomôcky, realizujú projekty, aktívne pritom používajú školskú knižnicu, starajú sa o prostredie triedy, živo diskutujú, kladú otázky, pomáhajú mladším žiakom. V materskej škole a nižších ročníkoch ZŠ prevláda individuálna práca. Vo vyšších ročníkoch (2. a 3. trojročie) je väčší záujem pracovať vo menších alebo väčších skupinách.

 

Organizácia vyučovania

Vyučovanie sa delí na väčšie bloky, z ktorých veľkú časť zaberá tzv. voľná práca detí, ktorá predstavuje neprerušený cyklus práce podľa výberu. Deti pracujú podľa svojho tempa, určujú si rytmus práce a oddychu. V praxi to vyzerá tak, že každé dieťa alebo malé skupinky detí robia čosi iné. Učiteľ pomáha podľa potreby. Oblasti vzdelávania, ktoré vyžadujú spoluprácu, prebiehajú v skupine a podľa rámcového rozvrhu.

 

Učebné pomôcky

Dieťa používa pripravené učebné pomôcky, ktoré mu umožňujú veľmi konkrétnym spôsobom uchopiť a pochopiť učivo, umožňujú mu pohybovať sa a samostatne sa učiť.

 

Kontrola a hodnotenie

Pomôcky, s ktorými dieťa pracuje, umožňujú väčšinou kontrolu správnosti. Zodpovednosť za kontrolu sa posúva z učiteľa na dieťa. Chyba nie je nič zlé, ukazuje dieťaťu, kde sa nachádza vo svojom vývoji.

Ciele Montessori pedagogiky nie sú zlučiteľné s klasifikáciou, v Montessori škole sa deti neznámkujú, pretože známkovanie potláča prirodzenú motiváciu. Dieťa je motivované svojou vnútornou potrebou, záujem spúšťajú príťažlivé pomôcky, možnosť slobodného výberu činnosti, príťažlivý obsah a forma prejavu učiteľa.

Učiteľ ocení to, čo dieťa zvláda. Ak podľa učiteľa dieťa dostatočne nezvláda učivo, ponúkne mu ďalšie práce v danej oblasti.

Aktivita žiakov

Žiaci sú aktívni, keď pracujú v skupine, potichu sa rozprávajú. Rôzna intenzita pracovného „šumu“ sa strieda s periódami spontánneho ticha, ktoré vzniká pri pohrúžení väčšiny detí do práce nevyžadujúcej verbálnu komunikáciu. Žiaci majú slobodu pohybu.

 

Veková štruktúra žiakov

Zmiešané vekové skupiny (v jednom priestore sú deti vo veku 6 – 9 alebo 9 – 12 alebo 12 – 15 rokov, triedy sú rozdelené na trojročia). Rozličný vek podporuje spoluprácu a minimalizuje súťaživosť.

 

Učiteľ a dieťa

Medzi dieťaťom a učiteľom je partnerský vzťah, založený na úcte, rešpekte a dôvere. Učiteľ neriadi dieťa, skôr ako vedie, ho sprevádza. Učiteľ pripravuje dieťa na samostatnú prácu, motivuje ho, povzbudzuje ho, pomáha, keď ho o to dieťa požiada, alebo keď vidí, že je to potrebné. Nezasahuje zbytočne do činnosti dieťaťa. Nekritizuje, nehodnotí negatívne výsledky práce dieťaťa, rešpektuje jeho individuálne tempo. Nerobí za deti to, čo dokážu urobiť samy. Poskytnutím slobody pre zmysluplnú činnosť v pripravenom prostredí a prejavením dôvery pomáha prebudiť u dieťaťa zodpovednosť. Pracuje s jednotlivcami alebo skupinou, vysvetľuje používanie pomôcok, uvádza žiakov do danej problematiky pomocou zaujímavých rozprávaní, moderuje ich diskusie, koordinuje činnosť jednotlivých detí alebo skupín. Pozoruje činnosť detí a robí si o tom poznámky, ktoré sú podkladom pre jeho pohovor s rodičmi a písomné slovné vyjadrenie o fungovaní dieťaťa v škole za určité obdobie. Učiteľ pripravuje učebné prostredie tak, aby bolo dieťa čo najmenej závislé od jeho pomoci. V každom trojročí (cca 25 detí) pracujú súčasne dvaja stáli učitelia, ktorí sprevádzajú žiakov všetkými oblasťami poznávania, vzťah detí a učiteľov je aj vďaka tomu bližší.

Dieťa si vyberá činnosť umožnenú prostredím, inšpirované ponukou učiteľa a prácou ostatných detí. Prácu ukončí v momente, keď nasýti svoju potrebu. Dieťa si tiež vyberá, kde a s kým bude pracovať. Činnosť a správanie detí sú ohraničené pravidlami, ktoré sú viac zvnútornené ako deklarované. Sú postupne osvojované a utvrdzované každodennou praktickou činnosťou a komunikáciou v kolektíve. Kým v MŠ výber činnosti závisí iba od dieťaťa, v ZŠ má byť dieťaťu jasné, že je žiakom a jeho úlohou je učiť sa. Dieťa sa nemôže rozhodovať medzi prácou a nečinnosťou. Pod nečinnosťou nemáme na mysli prirodzené prestávky, ktoré dieťa potrebuje na vnútorné spracovanie naučeného a dávkuje si ich podľa potreby. Deťom, ktoré sa spontánne nezaujímajú o činnosť, sú ťažšie motivovateľné, taktiež deťom, ktoré sa jednostranne zaujímajú iba o určitý druh aktivít alebo deťom, pre ktoré je sloboda rozhodovania skôr bremenom, venuje pedagóg zvýšenú pozornosť a viac ich sprevádza.

 

Zameranie učenia

Učenie je zamerané na proces a kvalitu. Dieťa sa učí učiť sa, pracuje s konkrétnymi pomôckami, vďaka ktorým je aktívne a učivu rozumie, prebúdza sa v ňom záujem o poznávanie a činnosť. Poučky a pravidlá sú objavované dieťaťom v práci s pomôckami a nie prezentované učiteľom.

 

Vývinová psychológia

Učenie založené na vývinovej psychológii. Činnosť detí a jej forma zodpovedajú vývinovému stupňu dieťaťa.

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms